Školski dokumenti
aaa
ZAKONI
ZAKONI IZ PODRUČJA PRAVA DJETETA
Konvencija o pravima djeteta
USTAV RH
Obiteljski zakon
Zakon o odgoju i obrazovanju u OŠ i SS
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/1768/18.
Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina
Zakon o prosvjetnoj inspekciji NN 61/11, 16/12
Zakon o radu
Zakon o socijalnoj skrbi
Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru
Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji
Zakon o zaštiti osobnih podataka
   
OSTALO
Nacionalni okvirni kurikulum
Nastavni plan i program za OŠ
Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje
Zakon o hrvatskom kvalifikacijskom okviru
Zakon o općem upravnom postupku
Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o ustanovama
Zakon o zaštiti na radu
aaa
PRAVILNICI
PRAVILNICI IZ PODRUČJA PRAVA DJETETA
Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera Zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih pravan nadležnim tijelima NN 132/13.
Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika
Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
Pravilnik o praćenju i ocjenjivanju učenika
Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima
Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji
   
OSTALO
Pravilnik o broju učenika u redovnom i kombiniranom razrednom odjelu
Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u OŠ

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama (NOVO)

Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika
Pravilnik o obveznim udžbenicima
Pravilnik o polaganju predmetnih i razrednih ispita
Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika
Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkoga stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva
Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi
Pravilnik o stručnoj spremi učitelja i stručnih suradnika
Pravilnik o upisu djece u OŠ
Popis udžbenika za šk. god. 2013./2022.
aaa
ZA NASTAVU
Kriteriji, elementi, načini i postupci vrednovanja
  engleski jezik 1.- 8. razreda
  hrvatski jezik
  kemija
  matematika
  njemački jezik
  priroda i biologija
  TZK (6. i 8. razred)
  TZK (5. i 7. razred)
  katolički vjeronauk
Kriteriji za ocjenjivanje vladanja
 
OPĆI AKTI ŠKOLE
Statut OŠ Granešina, 2019.
Godišnji plan i program rada 2020./2021.
Školski kurikulum 2020./2021.
 
Pravilnici
Etički kodeks
Pravilnik o kućnom redu, 2017.
Pravilnik o radu (NOVO)
Pravilnik o načinu i postupcima zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja i imenovanju povjerljive osobe
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i organizaciji odgojno-obrazovnog rada OŠ Granešina, 2008.
Pravilnik o videonadzoru i zaštiti osobnih podataka
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva
Pravilnik o zaštiti na radu 2015.
Pravilnik o zaštiti od požara 2012.
  Izmjene i dopune pravilnika 2008.
  Izmjene i dopune pravilnika 2018.
 
Poslovnici
Poslovnik o radu Školskog odbora 2017.
Poslovnik o radu Vijeća roditelja
 
Odluke
Odluka o imenovanju Ovlaštenika poslodavca za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva radnika.
Odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za postupanje u slučajevima povrede prava učenika
Odluka o imenovanju ravnatelja
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za informiranje OŠ Granešina
Odluka o pravu pristupa materijalima snimljenima videonadzorom
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. g.
Katalog informacija OŠ Granešina
  Zahtjev za pristup informacijama - obrazac
aaa
FISKALNA ODGOVORNOST
Procedura blagajničkog poslovanja
Procedura korištenja vlastitih prihoda
Procedura putnih naloga
Procedura stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama
Procedura stvaranja obaveza
Procedura zaprimanja i provjere računa i plaćanja po istima
Procedure o uvjetima sklapanja ugovornih obveza za izvršene usluge, izdavanje računa i naplata potraživanja
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
aaa
FINANCIJSKO POSLOVANJE ŠKOLE
Pravilnik o nabavama roba i usluga vrijednosti do 200.000,00 kuna i radova vrijednosti do 500.000,00 kuna
Izjava ravnatelja o javnoj nabavi
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Financijsko izvješće za 2019. g.
  Bilješka uz Financijsko izvješće za 2019. g.
Financijski plan za 2018.-2020.
  Odluka o usvajanju Prijedloga financijskog plana za 2018.-2020.
Financijski plan za 2020.-2022.
Godišnji financijski obračun za 2018. g.
  Bilješke uz financijski izvještaj za 2018.
Plan nabave za 2016. g.
Plan nabave za 2017. g.
Plan nabave za 2018. g.
  Odluka o planu nabave za 2018. g.
Plan nabave za 2019. g.
Plan nabave za 2020. g.