Školski dokumenti
aaa
ZAKONI
ZAKONI IZ PODRUČJA PRAVA DJETETA
Konvencija o pravima djeteta
USTAV RH
Obiteljski zakon
Zakon o odgoju i obrazovanju u OŠ i SS
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/1768/18.
Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina
Zakon o prosvjetnoj inspekciji NN 61/11, 16/12
Zakon o radu
Zakon o socijalnoj skrbi
Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru
Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji
Zakon o zaštiti osobnih podataka
   
OSTALO
Nacionalni okvirni kurikulum
Nastavni plan i program za OŠ
Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje
Zakon o hrvatskom kvalifikacijskom okviru
Zakon o općem upravnom postupku
Zakon o ustanovama
Zakon o zaštiti na radu
aaa
PRAVILNICI
PRAVILNICI IZ PODRUČJA PRAVA DJETETA
Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera Zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih pravan nadležnim tijelima NN 132/13.
Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika
Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
Pravilnik o praćenju i ocjenjivanju učenika
Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima
Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji
   
OSTALO
Pravilnik o broju učenika u redovnom i kombiniranom razrednom odjelu
Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
Pravilnik o nabavama roba i usluga vrijednosti do 200.000,00 kuna i radova vrijednosti do 500.000,00 kuna
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u OŠ
Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika
Pravilnik o obveznim udžbenicima
Pravilnik o polaganju predmetnih i razrednih ispita
Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika
Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkoga stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva
Pravilnik o radu, 2015.
Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi
Pravilnik o stručnoj spremi učitelja i stručnih suradnika
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i organizaciji odgojno-obrazovnog rada OŠ Granešina, 2008.
  Izmjene i dopune pravilnika 2008.
  Izmjene i dopune pravilnika 2018.
Pravilnik o upisu djece u OŠ
Pravilnik o vidonadzoru i zaštiti osobnih podataka
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva
Pravilnik o zaštiti na radu 2015.
Pravilnik o zaštiti od požara 2012.
 
aaa
AKTI ŠKOLE
Etički kodeks
Godišnji plan i program rada 2018./2019.
Odluka o imenovanju ravnatelja
Popis udžbenika za šk. god. 2013./2019.
Poslovnik o radu Školskog odbora 2017.
Poslovnik o radu Vijeća roditelja
Pravilnik o kućnom redu, 2017.
Statut OŠ Granešina, 2008.
  Izmjene i dopune Statuta OŠ Granešina, 2010.
  Izmjene i dopune Statuta OŠ Granešina, 2011.
  Izmjene i dopune Statuta OŠ Granešina, 2012.
  Izmjene i dopune Statuta OŠ Granešina, 2013.
  Izmjene i dopune Statuta OŠ Granešina, 2015.
  Izmjene Statuta OŠ Granešina 2017.
Školski kurikulum 2018./2019.
aaa
DOKUMENTI ŠKOLE
Financijski plan za 2018.-2020.
Godišnji financijski obračun za 2017. g.
Građevinska dozvola
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. g.
Odluka o izmjeni Godišnjeg plana i programa rada za 2016./17. g.
Odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za postupanje u slučajevima povrede prava učenika
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Odluka o usvajanju Prijedloga financijskog plana za 2018.-2020.
Plan nabave za 2016. g.
Plan nabave za 2017. g.
Plan nabave za 2018. g.
  Odluka o planu nabave za 2018. g.
aaa
ZA NASTAVU
Kriteriji, elementi, načini i postupci vrednovanja
  1. razred
  2. razred
  3. razred
  4. razred
  engleski jezik 1.- 8. razreda
  geografija
  hrvatski jezik
  kemija
  matematika
  njemački jezik
  povijest
  priroda i biologija
  TZK
  TZK (5. i 7. razred)
  katolički vjeronauk
 
KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE VLADANJA (novo)