Kućni red škole
a
Pretisak: Hrvatski školski muzej, Zagreb (uz njihovo odobrenje)
 

OSNOVNA ŠKOLA GRANEŠINA

ZAGREB, Granešina 1

 

PRAVILNIK O ŠKOLSKOM REDU

 

Zagreb, rujan 2012.

 

Na temelju članka 26. Statuta  Osnovne škole Granešina uz suglasnost Učiteljskog vijeća, Školski odbor na sjednici održanoj 13.09.2012.godine donio je

 

P R A V I L N I K

o   š k o l s k o m   r e d u

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuje se školski red u Osnovnoj školi Granešina

( u daljnjem tekstu Škola ) .

Članak 2.

Ovaj pravilnik odnosi se na sve osobe tijekom njihova boravka u Školi.

Članak 3.

S odredbama ovoga pravilnika razrednici su dužni upoznati učenike i njihove roditelje odnosno skrbnike.
Jedan primjerak ovoga pravilnika ističe se na vidljivom mjestu kod ulaznih vrata.

 

II. BORAVAK U PROSTORU ŠKOLE

Članak 4.

Učenici, radnici Škole te druge osobe mogu boraviti u prostoru škole samo tijekom radnog vremena Škole.

Članak 5.

U prostorijama i u pripadajućem okolišu Škole zabranjeno je:
- pušenje
- nošenje oružja
- pisanje po zidovima i inventaru škole
- bacanje otpadaka izvan koševa
- unošenje i kozumiranje alkohola i drugih sredstava ovisnosti
- igranje igara na sreću i sve vrste kartanja
- unošenje tiskovina neprimjerenog sadržaja
Učenici ne smiju bez odobrenja ravnatelja dovoditi u Školu strane osobe.
Svim osobama zabranjeno je dovoditi životinje u prostorije i okoliš škole.           

 

Članak 6.

Radnici i učenici Škole dužni su se kulturno odnositi prema roditeljima i drugim osobama koje borave u Školi.

 

Članak 7.
Nakon isteka radnog vremena radnici su dužni uredno pospremiti radne materijale, zatvoriti prozore, isključiti električne aparate i zaključati radne prostorije.

 

III.  RADNO VRIJEME

Članak 8.

Radno vrijeme škole je od 6.00 do 21.00 sat.
Produženi boravak učenika organiziran je od 7,00 do 17,00 sati.
Raspored radnog vremena učitelja definiran je Rješenjem o tjednom zaduženju učitelja, a ostalih radnika Godišnjim planom i programom rada.

Članak 9.

Radnici su dužni dolaziti na posao i odlaziti s posla prema rasporedu radnog vremena, učitelji najkasnije 15 minuta prije početka nastave. Nakon zadnjeg sata nastave dužni su ispratiti učenike do izlaza i pripaziti da se mirno raziđu.

Članak 10.

Radno vrijeme tajnika , administratora i računovođe u svezi s prijamom stranaka je od 8,00 do 13,00 sati..

Članak 11.

Roditelji mogu razgovarati s učiteljima Škole u dane primanja roditelja ili u vrijeme koje odredi razrednik odnosno predmetni učitelj uz obavezu isticanja rasporeda primanja roditelja na web stranicama Škole.
Roditelji učenika koji su u produženom boravku mogu djecu dopratiti do predvorja, ali ne mogu ulaziti u ostale prostorije produženog boravka te ne mogu ulaziti u Školu u vrijeme nastave..
Vrijeme dolaska po učenike u produženom borava ka je najranije u 15,45 i 16,45 za vrijeme odmora .

Članak 12.

Materijali se mogu unositi i iznositi u školu za vrijeme radnog vremena, a izvan radnog vremena samo uz odobrenje ravnatelja.

 IV. UČENICI

Članak 13.

Učenici mogu boraviti u Školi u vrijeme određeno za nastavu i ostale oblike obrazovnog rada. Učenik je dužan doći u Školu najkasnije 10 minuta prije početka nastave i  napustiti Školu najkasnije 10 minuta nakod završetka školskih obveza.
Učenici koji nemaju nastavu, a dolaze u školu ne smiju se puštati u školski prostor.

Članak 14.

Učenik je dužan:
- kulturno se ponašati za vrijeme boravka u Školi i izvan nje
- održavati čistima i urednima prostore Škole
- dolaziti uredan u Školu
- nakon ulaska u Školu odjevne predmete i obuću odložiti na mjesto određeno za tu namjenu (učenici 1.- 4. razreda u učionicu, a učenici 5. – 8. razreda u garderobu )
- u učionice ulaziti mirno, bez guranja i vike
- u slučaju kašnjenja javiti se dežurnom učeniku
- uljudno se odnositi prema učiteljima i drugim radnicima Škole

Članak 15.

Na znak za početak nastave učenici su dužni stati u red pred učionicom ili kabinetom i pričekati učitelja. Učionicu, kabinet otključava učitelj.
U učionicu (kabinet) učenici ulaze zajedno s učiteljem.
Učenik može svoje mjesto rada promijeniti samo uz dopuštenje razrednika.

Članak 16.

Učenici koji su zakasnili na nastavu, trebaju pokucati, tiho ući u učionicu iispričati se učitelju.
Svako kašnjenje učenika na nastavu učitelj je dužan evidentirati.

Članak 17.

Tijekom nastave učenici ne smiju razgovarati, šaptati, dovikivati se i šetati po razredu.Učenik koji želi nešto pitati ili priopćiti, treba svoju namjeru pokazati dizanjem ruke. Učenik kojega je učitelj prozvao, dužan je ustati.

Članak 18.

Učitelj ne smije za vrijeme nastave učeniku narediti da izađe iz učionice.
Zabranjeno je kažnjavanje učenika udaljavanjem s nastave.

Članak 19.

Učenicima i učiteljima  nije dopušteno koristiti mobitel, walkman i druge slične aparate u vrijeme nastave.
Škola ne odgovara za štetu nastalu gubitkom ili otuđenjem gore navedenih uređaja.

Članak 20.

Učenici ne smiju bez dopuštenja ulaziti u zbornicu, uredske prostorije i kabinete učitelja.

Članak 21.

Učenici imaju pravo na veliki odmor i male odmore između nastavnih sati.
Mali odmor traje 5 minuta , a veliki 15 minuta.
Za vrijeme odmora učenici ne smiju napuštati zgradu.

Članak 22.

Kod napuštanja učionice (kabineta) učenici trebaju ponijeti svoje stvari, pospremiti svoje radno mjesto i odložiti smeće u koš.

Članak 23.

U razrednom odjelu tjedno se određuju dva redara.
Redari:
- pomažu u pripremi učionice za nastavu, brišu ploču i donose prema potrebi nastavna sredstva i pomagala
- prijavljuju učiteljima početkom svakoga nastavnog sata nenazočne učenike
- izvješćuju učitelja o nađenim predmetima, a po potrebi nađene predmete odnose u tajništvo                                         
- nakon završetka nastave posljednji napuštaju učionicu uz  prethodnu provjeru stanja učionice, moguća oštećenja prijavljuju dežurnom učitelju ili tajniku.

Članak 24.

Svakog učenika koji ne poštuje  školski red, redar je dužan prijaviti razredniku ili dežurnom učitelju.

Članak 25.

Redare iz članka 23. ovoga pravilnika određuje razrednik prema abecednom redu.

Članak 26.

Učenici mogu  doručkovati i objedovati samo u blagovaonici. Prije ulaska u blagovaonicu učenik je dužan oprati ruke.
Do blagovaonice učenike prati učitelj koji je s njima bio na satu.
Za vrijeme objeda u blagovaonici mora biti red i mir. Nakon završenog objeda učenik je dužan pribor za jelo odložiti na odgovarajuće mjesto.

Članak 27.

Knjige posuđene u knjižnici učenik je dužan čuvati i pravodobno vratiti.             

Članak 28.

Učenici su odgovorni za štetu koju učine na imovini Škole prema općim propisima obveznog prava.

 

V. DEŽURSTVA

Članak 29.

U školi za vrijeme rada dežuraju učitelji i tehničko osoblje.
Raspored  dežurnih učitelja određuje voditelj smjene ,a obveze ravnatelj.  Raspored dežurstva tehničkog osoblja određuje tajnik, a obveze ravnatelj.

Članak 30.

Dežurni učitelj:
- u dane dežurstava dolazi u Školu najkasnije 30 minuta prije početka nastave
- dežura kod ulaska učenika u Školu i kontrolira da li učenici imaju posebnu obuću (papuče) za boravak u Školi
- u slučaju da u Školi nema voditelja smjene, ravnatelja ili pedagoga organizira zamjenu nenazočnih učitelja
- ako dođe do ozljede učenika organizira pružanje prve pomoći, obavještava roditelje učenika
- dežura u blagovaonici za vrijeme doručka učenika
- dežura na hodniku za vrijeme odmora
- u posebnoj bilježnici vodi dnevnik dežurstva, bilježi moguće materijalne štete nastale tijekom dežuranja i ozbiljnije slučajeve nepoštivanja školskog reda

Članak 31.

Tehničko osoblje  :
- otvara vrata učenicima, roditeljima, skrbnicima i drugim osobama
- daje potrebite obavijesti  roditeljima i strankama
- grupiranje  učenika na ulazu u školu prijavljuje dežurnom učitelju
- za vrijeme nastave brine o sigurnosti ulaza i odobrava ulazak stranih osoba
- nakon početka nastave i ulaska učenika u učionice, domar ili spremačica zaključava garderobe i otvara ih po završetku nastave

 

VI. IZOSTANCI I ZAKAŠNJAVANJA

UČENICI

Članak 32.

Učenici ne mogu bez dozvole izostajati, zakašnjavati ili napustiti nastavu.

Članak 33.

Izostanke i zakašnjavanja učenici su dužni opravdati ispričnicom. Jednodnevni izostanak opravdava roditelj ili staratelj. Za dva ili više dana učenik je dužan donijeti liječničku ispričnicu. U posebnim slučajevim uvažava se pismena ispričnica roditelja.
Opravdanim izostankom smatra se bolest, smrtni slučaj u obitelji, rođenje ili vjenčanje u obitelji, bolest članova obitelji  i dr.

Članak 34.

Učenik može izostati s nastave po odobrenju:
- predmetnog učitelja s njegovog sata
- razrednika do 3 radna dana
- ravnatelja do 7 radnih dana
- učiteljskog vijeća više od 7 radnih dana 

Članak 35.

Ispričavanje  učenika i obavještavanje razrednika o izostajanju putem telefona nije preporučljivo zbog ometanja rada učitelja.

UČITELJI

Članak 36.

Učitelji su dužni o svim izostancima  i zakašnjenjima obavijestiti ravnatelja, pedagoga ili voditelja smjene. Izostanke zbog bolesti učitelji su dužni opravdati liječničkom potvrdom.Izostanke za obavljanje neodgodivih poslova mogu ostvariti prema odredbama Pravilnika o radu .  

Članak 37.

Na znak školskog zvona učitelji su dužni odmah krenuti na sat.
Zabranjeno je za vrijeme sata napuštati učionicu i učenike ostavljati same.

VII. ČUVANJE ŠKOLSKE I OSOBNE IMOVINE

Članak 38.

Dužnost je radnika,učenika i drugih osoba koje borave u Školi, skrbiti se o imovini Škole prema načelu dobroga gospodara.
Svi učenici i radnici Škole dužni su svaku štetu prijaviti dežurnom učitelju, tajniku ili ravnatelju.
Nađene stvari učenici i radnici škole dužni su predati dežurnom učitelju ili domaru koji ih sprema do pronalaženja vlasnika.

Članak 39.

Radnici i učenici Škole moraju se racionalno koristiti sredstvima Škole koja su im stavljena na raspolaganje.
Svaki uočeni kvar na instalacijama električne struje, vodovoda, grijanja ili drugi kvar radnici i učenici obvezni su prijaviti ravnatelju ili tajniku.
Za štete nastale u učionici ili kabinetu odgovara učitelji koji je u njoj izvodio nastavu.

Članak 40.

Učenicima se ne preporuča donošenje u školu vrijednih stvari, nakita, novca i mobitela.
Škola nije odgovorna za nestanak stvari i novca učenika za vrijeme njihova boravka u Školi.

 

VIII.  NEPOŠTIVANJE  ŠKOLSKOG REDA

Članak 41.

Postupanje prema odredbama ovoga pravilnika sastavni je dio radnih obveza radnika i učenika škole.
Radnik koji postupi suprotno odredbama ovoga pravilnika, odgovoran je za povrijedu radne obveze.
Učenik koji postupi suprotno odredbama ovoga pravilnika, odgovoran je prema Statutu Škole.
Strana osoba koja za vrijeme boravka u Školi ne poštuje školski red, odgovorna je za štetu koju pretrpi Škola, a dežurni učitelj ili odgovorna osoba  treba ju udaljiti iz prostora Škole, a ako odbije udaljavanje pozvati roditelje ili policiju.

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kućnom redu  Škole od 26.04.2004. godine, Klasa: 602-01/04-01/156, Urbroj: 602-01/04-01/156

Članak 43.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole.

 

                                                         PREDSJEDNIK  ŠKOLSKOG ODBORA

                                                        / Ivica Modrić, prof./

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Škole dana 14.09.2012.i stupa na snagu 21.09.2012.godine.

                                                          Ravnatelj Škole:

                                                          / Marijan Vulić, učit./

Klasa:003-07/12-02/2
Ur.broj:251-136-01-12-01