Upisi u 1. razred OŠ
a

Raspored utvrđivanja psihofizičkog stanja djece prije upisa u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2015./2016.

OŠ Granešina
Granešina 1,
tel. 2984 - 078
Služba za školsku i sveučilišnu  medicinu
Odsjek Dubrava, Aleja lipa 1
tel. 2917 - 710                             
Maja Juroš, dr. med., spec. školske medicine

parni          19,00 - 20,00

svaki dan       13,00 -14,00

ZA LIJEČNIČKI PREGLED PRIJE UPISA U I. RAZRED RODITELJI/STARATELJI DJECE DUŽNI SU SE OSOBNO JAVITI U ŠKOLSKU AMBULANTU NADLEŽNU PREMA ADRESI PREBIVALIŠTA RADI PREUZIMANJA UPUTNICA, UPUTA I TERMINA PREGLEDA.

Upisno područje OŠ Granešina čine ulice:

Aleja hrvatske mladeži, Ul. Filipa Antolića, Beđićev odvojak, Beđići, Benčakov dol, Blažuni, Branovec, Branovečina od 1 do 69 i 2 do 68, Branovečka cesta, Cesari, Cuglini, Čaleki, Čepini, Črbeki, Čučerska cesta od broja 1 do 17 i od broja 2 do 26, Čugovečki put, Donji kraj, Dugljevička, Đurini, Fabijanićeva, Filipci, Furdini, Gorićanci, Goričica, Graduši, Graduši - odvojak, Granešina, Granešinski Novaki, Gumerec, Ilići, Jalševec, Kelčeci, Ključariček, Ključarići, Kolarinšćak, Korenova, Kranjčecov breg, Krča, Kupneščica, Kurekov breg, Lazina od broja 243 do 245 i od broja 258 do 270, Lektrščica - odvojak, Lašće, Leškovići, Lobori, Loborinci, Lozica, Lučica, Magdičinov brijeg, Mala lozica, Miroševec, Miroševečka cesta, Miroševečki gaj, Mlinski prolaz, Mrnjaki, Mrnjaki 1, Mrnjaki 2, Mudifaji, Naglići, Nova Lozica, Novački odvojak, Novoselečki gaj, Novoselečki odvojak, Novoselečki prečac, Novoselečki put, Novoselečki trg, Oporovečki dol, Oporovečki Majdaki, Oporovečki odvojak, Oporovečki omajek, Oporovečki vinogradi, Patačići, Perecova, Peršuni, Petariščak bunar, Potešnica, Prašnica, Prašnica donja, Prašnica gornja, Prevende, Prilaz ruščenici, Prilaz vrtiću, Rakeki, Ravenec, Ravenečki gaj, Ravenečki vinogradi, Rebićev brijeg, Ruščenica, Senšćak, Senšćak odvojak 1, Senšćak odvojak 2, Severi, Severovačka, Sjeverna lozica, Stara lozica, Stražnjički put, Stražnjički put odvojak 1, Stražnjički put odvojak 2, Stražnjički put odvojak 3, Stražnjički put odvojak 4, Stražnjički put odvojak 5, Sunčana, Sunekov odvojak, Sunekov odvojak 1, Sunekova, Šormani, Štuglenica, Trslići, Turčićeva, Varoška, Veliki vrh, Velikovrški odvojak, Vrbanići, Vrbanići odvojak 1, Vrbanići odvojak 2, Vrbanići odvojak 3, Zabunovec, Zabunovec 1, Zabunovec 2, Zakišćak, Zapadna Lozica, Zavalići, Zavrelići, Zelenčica, Zvjezdana ulica, Žigulići, Žugci, Žugčićeva.

Obavijest o upisu djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2015./2016. na području Grada Zagreba

27.2.2015.

Na temelju članka 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) i članka 5. stavka 5. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (Narodne novine 67/14.), Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport daje

  O  B  A  V  I  J  E  S  T

o upisu djece u I. razred osnovne škole za
školsku godinu 2015./2016. na području Grada Zagreba

Upis djece u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2015./2016. obavljat će se u svim osnovnim školama na području Grada Zagreba 
11., 12. i 13.  lipnja 2015.


U I. razred osnovne škole upisivat će se djeca koja će do 1. travnja 2015. godine imati navršenih 6 godina života. 


Prije upisa u I. razred obvezan je pregled djece radi utvrđivanja njihova psihofizičkog stanja, a koje će provesti stručno povjerenstvo osnovne škole u koju se dijete treba upisati, odnosno kojoj pripada prema upisnom području.
Za dijete koje nije školski obveznik, a do kraja 2015. godine navršit će šest godina, roditelj ili skrbnik može najkasnije do 31. ožujka 2015. godine podnijeti zahtjev za uvrštavanje djeteta u popis školskih obveznika. Službenik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport u područnom uredu izdat će uvjerenje temeljem kojega dijete može pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja prije upisa u I. razred osnovne škole. Za dijete koje je bilo uključeno u predškolski program roditelj dostavlja, osim zahtjeva za prijevremeni upis, i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta.
U slučaju da dijete ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja u vremenu koje je utvrđeno rasporedom pregleda, roditelj je dužan do 30. svibnja 2015. godine o tome obavijestiti stručno povjerenstvo škole kojoj dijete pripada prema upisnom području,  a ono će utvrditi drugo odgovarajuće vrijeme.

Raspored pregleda djece za odgovarajuće gradske četvrti bit će objavljen na oglasnoj ploči Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, oglasnim pločama svih područnih ureda gradske uprave, pri Službi za školsku i adolescentnu medicinu, osnovnim školama, predškolskim ustanovama i na mrežnoj stranici Grada Zagreba: www.zagreb.hr .


Upis će se obavljati u osnovnoj školi prema mjestu prebivališta ili prijavljenog boravišta djeteta, odnosno upisnog područja kojem dijete pripada, a koje je u skladu s mrežom osnovnih škola na području Grada Zagreba.


Na dane upisa roditelj ili skrbnik djeteta treba predočiti školi slijedeće dokumente:

  • 1. Mišljenje stručnog povjerenstva o utvrđenom psihofizičkom stanju djeteta prije upisa u I. razred
  • 2.  Rješenje kojim se odobrava prijevremeni upis djeteta u I. razred

    
Pojedinačne obavijesti o upisu djece u I. razred mogu se dobiti u Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport, Zagreb, Ilica 25 ili na broj telefona 6100-478.

Škola će imati produženi boravak za 1. razred!

Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - ispravak, 90/11, 5/12, 16/12 i 86/12) i članka 38. točke 6. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09 i 10/10), Gradska skupština Grada Zagreba, na 46. sjednici, 20. prosinca 2012., donijela je

 

PROGRAM

javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2013.

UKOLIKO DOĐE DO PROMJENA, BIT ĆETE NA VRIJEME OBAVIJEŠTENI!!!

PRODUŽENI BORAVAK

Produženi boravak neobvezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti.

Osnovne škole organiziraju produženi boravak za potrebe svojih učenika, a iznimno i za učenike izvan svoga upisnog područja uz suglasnost Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport. Produženi boravak organizira se u školskoj godini 2012./2013. za učenike I., II. i III., a u školskoj godini 2013./2014. za učenike I. i II., iznimno i III. razreda, o čemu odlučuje Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport na osnovi obrazloženog prijedloga škole.

Odgojno-obrazovna skupina produženog boravka ustrojava se, u pravilu, od učenika istog razreda (redovita odgojno-obrazovna skupina), a iznimno za učenike više razreda (kombinirana odgojno-obrazovna skupina).

Osnovne škole, na osnovi iskazanih potreba i interesa roditelja, dostavljaju na kraju svake školske godine prijedlog ustroja odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka za iduću školsku godinu.

Na temelju zahtjeva osnovnih škola te sukladno sredstvima osiguranim u Proračunu Grada Zagreba kao i sredstvima koja uplaćuju roditelji učenika uključenih u program produženog boravka, osiguravaju se materijalni uvjeti za plaće, naknade i troškove prijevoza za 413 učitelja u 100 osnovnih škola Grada Zagreba za 9.987 učenika u 413 odgojno-obrazovnih skupina.

Dnevno trajanje produženog boravka je od 12,00 do 17,00 sati, a škole ga usklađuju s potrebama zaposlenih roditelja te svojim organizacijskim i prostornim uvjetima. Produženi boravak škole mogu organizirati uz uvjet da imaju odgovarajući učionički i drugi prostor.

Program produženog boravka provodi se:

- od 12,00 do 14,00 sati učenici provode slobodno vrijeme (objed, odmor), a

- od 14,00 do 17,00 sati, odnosno do dolaska roditelja po učenike, za učenike je organiziran samostalni rad.

U organiziranome samostalnom radu učenici, pod vodstvom učitelja, izrađuju domaće zadaće, samostalno uče, izvode istraživačke projekte i izrađuju ostale zadatke. Ovaj je rad usuglašen s nastavnim programom a metode rada učitelja i učenika u odgojno-obrazovnom radu identične su metodama rada redovite nastave. Slobodne aktivnosti podrazumijevaju učiteljevu slobodu kreiranja, smisao za stvaralaštvo, a istodobno su i uspješan poticaj za angažiranje učenika za rad izvan redovite nastave. Učitelji razredne nastave koji provode produženi boravak sklapaju sa školom ugovor o radu te imaju ista prava i obveze kao i drugi učitelji škole.

Prioritet pri uključivanju u produženi boravak imaju:

- djeca obaju zaposlenih roditelja ili zaposlenoga samohranog roditelja koja koriste pravo na novčanu pomoć u sustavu socijalne skrbi;

- djeca invalida Domovinskog rata ako je drugi roditelj zaposlen;

- djeca s teškoćama u razvoju;

- djeca bez roditelja ili zanemarenoga roditeljskog staranja;

- djeca koja žive u teškim zdravstvenim i socijalnim uvjetima;

- djeca koja primaju dječji doplatak.

Dokumente s dokazima o ispunjavanju navedenih uvjeta roditelji, odnosno staratelji učenika, dostavljaju školi. Ako se za uključivanje u produženi boravak prijavi veći broj učenika, a škola zbog ograničenih prostornih uvjeta ne može povećati broj odgojno- obrazovnih skupina, prioritet pri uključivanju u produženi boravak škola utvrđuje na osnovi navedenih kriterija.

Za 2013. planira se jedinstven mjesečni iznos sudjelovanja roditelja učenika s prebivalištem na području Grada Zagreba u cijeni programa produženog boravka u iznosu 200,00 kuna. Iznos sudjelovanja roditelja učenika plaća se 10 mjeseci (rujan-lipanj) i može se umanjiti samo ako roditelji ostvaruju olakšice u plaćanju utvrđene ovim programom.

Olakšice u plaćanju imaju roditelji učenika s prebivalištem na području Grada Zagreba za:

- dijete osobe s invaliditetom (100% i 90%) - oslobađa se obveze sudjelovanja u cijeni programa,

- dijete osobe s invaliditetom (80% do 60%) - plaća 50% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,

- dijete osobe s invaliditetom (50% i manje) - plaća 75% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,

- treće i svako daljnje dijete iste obitelji u programu produženog boravka - oslobađa se obveze sudjelovanja u cijeni programa,

- drugo dijete iste obitelji u programu produženog boravka - plaća 75% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,

- dijete samohranog roditelja - plaća 75 % od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,

- dijete čija se obitelj koristi pravom na stalnu novčanu pomoć u sustavu socijalne skrbi plaća 20 % od iznosa sudjelovanja u cijeni programa.

Ako roditelj učenika ostvaruje olakšicu po više osnova, primjenjuje se jedna olakšica koja je za roditelja najpovoljnija.

Iznos sudjelovanja roditelja učenika u cijeni programa utvrđuju osnovne škole na temelju dokumentacije koju dostavljaju roditelji prije potpisivanja ugovora što ga osnovna škola sklapa s roditeljem učenika za svaku školsku godinu.

Sredstva za opremanje produženog boravka raspoređuju se na osnovi iskazanih potreba škole u okviru sredstava osiguranih u Proračunu Grada Zagreba za 2013.

 

Program javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2015.