Upisi u 1. razred OŠ

Raspored utvrđivanja psihofizičkog stanja djece prije upisa u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2017./2018.

OŠ Granešina
Granešina 1,
tel. 2984 - 078
Služba za školsku i sveučilišnu  medicinu
Odsjek Dubrava, Aleja lipa 1H
tel. 2917 - 710
dr.sc. Božica Matković, dr. med.,spec. školske medicine                           

parni             18,30-19,30

svaki dan      13,00-14,00

ZA LIJEČNIČKI PREGLED PRIJE UPISA U 1. RAZRED RODITELJI/STARATELJI DJECE DUŽNI SU SE OSOBNO JAVITI U ŠKOLSKU AMBULANTU NADLEŽNU PREMA ADRESI PREBIVALIŠTA RADI PREUZIMANJA UPUTNICA, UPUTA I TERMINA PREGLEDA.

RODITELJI KOJI NISU IZVRŠILI PREDBILJEŽBE

MOGU SE JAVITI NA TELEFON 2984 - 078 KAKO BI SE DOGOVORILI ZA TERMIN
(BUDITE UPORNI ILI OSTAVITE PORUKU U TAJNIŠTVU)

Upisno područje OŠ Granešina čine ulice:

Aleja hrvatske mladeži, Ul. Filipa Antolića, Beđićev odvojak, Beđići, Benčakov dol, Blažuni, Branovec, Branovečina od 1 do 69 i 2 do 68, Branovečka cesta, Cesari, Cuglini, Čaleki, Čepini, Črbeki, Čučerska cesta od broja 1 do 17 i od broja 2 do 26, Čugovečki put, Donji kraj, Dugljevička, Đurini, Fabijanićeva, Filipci, Furdini, Gorićanci, Goričica, Graduši, Graduši - odvojak, Granešina, Granešinski Novaki, Gumerec, Ilići, Jalševec, Kelčeci, Ključariček, Ključarići, Kolarinšćak, Korenova, Kranjčecov breg, Krča, Kupneščica, Kurekov breg, Lazina od broja 243 do 245 i od broja 258 do 270, Lektrščica - odvojak, Lašće, Leškovići, Lobori, Loborinci, Lozica, Lučica, Magdičinov brijeg, Mala lozica, Miroševec, Miroševečka cesta, Miroševečki gaj, Mlinski prolaz, Mrnjaki, Mrnjaki 1, Mrnjaki 2, Mudifaji, Naglići, Nova Lozica, Novački odvojak, Novoselečki gaj, Novoselečki odvojak, Novoselečki prečac, Novoselečki put, Novoselečki trg, Oporovečki dol, Oporovečki Majdaki, Oporovečki odvojak, Oporovečki omajek, Oporovečki vinogradi, Patačići, Perecova, Peršuni, Petariščak bunar, Potešnica, Prašnica, Prašnica donja, Prašnica gornja, Prevende, Prilaz ruščenici, Prilaz vrtiću, Rakeki, Ravenec, Ravenečki gaj, Ravenečki vinogradi, Rebićev brijeg, Ruščenica, Senšćak, Senšćak odvojak 1, Senšćak odvojak 2, Severi, Severovačka, Sjeverna lozica, Stara lozica, Stražnjički put, Stražnjički put odvojak 1, Stražnjički put odvojak 2, Stražnjički put odvojak 3, Stražnjički put odvojak 4, Stražnjički put odvojak 5, Sunčana, Sunekov odvojak, Sunekov odvojak 1, Sunekova, Šormani, Štuglenica, Trslići, Turčićeva, Varoška, Veliki vrh, Velikovrški odvojak, Vrbanići, Vrbanići odvojak 1, Vrbanići odvojak 2, Vrbanići odvojak 3, Zabunovec, Zabunovec 1, Zabunovec 2, Zakišćak, Zapadna Lozica, Zavalići, Zavrelići, Zelenčica, Zvjezdana ulica, Žigulići, Žugci, Žugčićeva.

Obavijest o upisu djece u 1. razred osnovne škole za školsku godinu 2017./2018. na području Grada Zagreba


Na temelju članka 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17) i članka 5. stavka 5. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (Narodne novine 67/14), Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport donosi
 
 
O  B  A  V  I  J  E  S  T
 
            o upisu djece u 1. razred osnovne škole

za školsku godinu 2017./2018. na području Grada Zagreba
 
               
  Upis djece u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2017./2018. u svim osnovnim školama na području Grada Zagreba,  provodit će se
 
8., 9. i 10.  lipnja 2017. godine
 
Prije upisa u 1. razred osnovne škole dijete je dužno pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja koje provodi stručno povjerenstvo škole koju će pohađati prema prijavi prebivališta/boravišta djeteta, sukladno Prijedlogu mreže osnovnih škola za područje Grada Zagreba, kojeg je utvrdila Gradska skupština Grada Zagreba na 48. sjednici, 20. prosinca 2016. godine. 
 
    Pri upisu u I. razred osnovne škole roditelj/skrbnik djeteta dužan je predočiti školi sljedeće dokumente:
 
          1. Mišljenje stručnog povjerenstva o utvrđenom psihofizičkom stanju djeteta za upis u I. razred
         2.  Rješenje kojim se odobrava prijevremeni upis djeteta u I. razred
 
U I. razred osnovne škole dužna su upisati se djeca koja će do 1. travnja 2017. godine navršiti 6 godina.
 
Zahtjev za uvrštavanje u popis školskih obveznika djeteta koje nije školski obveznik, a do kraja 2017. godine navršit će 6 godina, roditelj/skrbnik može podnijeti Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport, najkasnije do 31. ožujka 2017. godine, nakon čega će u Područnom uredu biti izdano Uvjerenje temeljem kojega dijete može pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja za upis u I. razred osnovne škole. 

Za dijete koje je bilo uključeno u predškolski program, roditelj/skrbnik dužan je osim Zahtjeva dostaviti i mišljenje stručne službe predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta.
 
U slučaju da dijete ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja u naznačeno vrijeme, roditelj/skrbnik dužan je do 30. svibnja 2017. godine o tome obavijest dostaviti stručnom povjerenstvu škole kojoj prema Upisnom području dijete pripada,  a isto će naknadno utvrditi vrijeme pregleda.
 
Vremenik pregleda djece po gradskim četvrtima Grada Zagreba bit će objavljen na oglasnoj ploči Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, na oglasnim pločama svih Područnih ureda gradske uprave, dječjih vrtića i osnovnih škola Grada Zagreba, Službe za školsku i adolescentnu medicinu te na mrežnoj stranici Grada Zagreba: www.zagreb.hr
 
Za sve daljnje informacije molimo obratiti se Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport, 10 000 Zagreb, Ilica 25, broj telefona: 6100 554.  
 
 
KLASA:602-02/16-01/1599                                                                                                                        P R O Č E L N I K
URBROJ:251-10-11-16-9
U Zagrebu, 13. veljače 2017.                                                                                                                          Ivica Lovrić, v.r.

Škola će imati produženi boravak za 1. razred!

Produženi boravak - pravo na olakšice (NAPOMENA: PODACI NISU NOVI!!!)

Za 2016. planira se jedinstven mjesečni iznos sudjelovanja roditelja učenika u cijeni programa produženog boravka i to:

- za učenike I., II. i III. razreda - 200,00 kuna

Iznos sudjelovanja roditelja u cijeni programa plaća se za 10 mjeseci (rujan - lipanj) i može se umanjiti samo ako roditelji ostvaruju olakšice u plaćanju utvrđene ovim programom.

Olakšice u plaćanju imaju roditelji učenika s prebivalištem na području Grada Zagreba za:

- dijete osobe s invaliditetom (100% i 90%) - oslobađa se obveze sudjelovanja u cijeni programa,
- dijete osobe s invaliditetom (od 80% do 60%) - plaća 50% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,
- dijete osobe s invaliditetom (50% i manje) - plaća 75% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,
- treće i svako daljnje dijete iste obitelji u programu produženog boravka - oslobađa se obveze sudjelovanja u cijeni programa,
- drugo dijete iste obitelji u programu produženog boravka - plaća 75% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,
- dijete samohranog roditelja - plaća 75 % od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,
- dijete čija se obitelj koristi pravom na zajamčenu minimalnu naknadu u sustavu socijalne skrbi - oslobađa se obveze sudjelovanja u cijeni programa.

Osnovne škole će utvrditi pravo na olakšice u plaćanju na temelju sljedećih dokaza:

1. dokaz o prebivalištu djeteta:
uvjerenje MUP-a o prebivalištu djeteta ili pisana privola roditelja da gradska školska ustanova može sama - preko nadležnog gradskog ureda provjeriti podatak o prebivalištu djeteta u evidenciji prebivališta i boravišta građana;
2. dokazi o samohranosti roditelja:
rodni list djeteta, smrtni list za preminulog roditelja/staratelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja/staratelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta;
3. dokaz o statusu osobe s invaliditetom i postotku invalidnosti:
rješenje o statusu invalida Domovinskog rata s podatkom o postotku invalidnosti, odnosno rješenje o statusu osobe s invaliditetom i postotku invalidnosti;
4. dokazi o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu:
rješenje centra za socijalnu skrb o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu.
Ako roditelj, odnosno staratelj učenika ostvaruje olakšicu po više osnova, primjenjuje se jedna olakšica koja je za roditelja najpovoljnija.

Iznos sudjelovanja roditelja/staratelja učenika u cijeni programa produženog boravka utvrđuju osnovne škole na temelju dostavljene dokumentacije, a prije potpisivanja ugovora što ga osnovna škola sklapa s roditeljem/starateljem učenika za svaku školsku godinu.
Sredstva za opremanje produženog boravka raspoređuju se na osnovi iskazanih potreba škole u okviru sredstava osiguranih u Proračunu Grada Zagreba, za 2016.